RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Omega Cargo sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 206.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1. listownie, na adres siedziby administratora: Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk
2. telefonicznie: (58) 348 14 29
3. elektronicznie, e-mailem:
joanna@omegacargo.pl

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Romel. Można się z ną kontaktować listownie: ul. Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk lub e-mailem: joanna@omegacargo.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli:

– wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (m.in.: pod formularzem kontaktowym) – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (m.in. do stworzenia oferty, wypełnienia zlecenia spedycyjnego, upoważnienia bezpośredniego do odprawy celnej, zawarcia umowy najmu, itp.) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizowany jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (m.in. na podstawie ustawy Prawo przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych lub archiwizacji) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Omega Cargo sp. z o.o. (m.in. marketingu usług, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego; kontaktu, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem; prowadzenia windykacji należności; ewentualnego ustalenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów Omega Cargo sp. z o.o. poprzez m.in. rejestrowanie wizerunku przez stosowany monitoring) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podwykonawcy – podmioty przetwarzające i inni odbiorcy, z którymi współpracujemy: świadczące usługi agencyjne, magazynowe, załadowcze oraz przewozu, agencji celnej, pocztowe, uprawnione do obsługi doręczeń, odbiorcy przesyłek, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, podmioty świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także usługi brokerskie i ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, podmioty, które wspierają Omega Cargo sp. z o.o. w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zapewniające usługi płatnicze oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

 

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Omega Cargo sp. z o.o., uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane.
W przypadku przetwarzania na podstawie:
– wyrażenia zgody – do momentu wycofania zgody,
– wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez okres trwania umowy,
a następnie przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia z niej wynikające, maksymalnie przez 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
– wypełnienia obowiązku prawnego – przez czas określony w tych przepisach,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym:
*marketingu usług oraz kontaktu – do momentu sprzeciwu względem ich przetwarzania,
*prowadzenia windykacji należnych roszczeń; ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń,
*zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia – przez okres maksymalnie 30 dni lub przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
4. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w następujących sytuacjach:
– przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. armatorom w celu realizacji zleceń spedycji);
– przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną; (np. armatorom w celu dokonania tzw. „bukingu kontenera”);
– na podstawie zgody podmiotu danych (np. w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim)
– przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW administrowanych przez Omega Cargo sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce Prywatności:

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu, sprostamy Twoim oczekiwaniom.

Please set the 'Contact Form’ component shortcode

LOTNICZY

KRZYSZTOF ROMEL
chris@omegacargo.pl

m: +48 607497925
tel: +48 58 3481429
fax: +48 58 3481427
skype: krzysiek009

PATRYCJA ROMEL
patrycja@omegacargo.pl

m: +48 667700611
tel: +48 58 3481429
fax: +48 58 3481427

MORSKI
I KOLEJOWY

PIOTR SZULCZYK
pit@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497926


KRZYSZTOF ROMEL

chris@omegacargo.pl

m: +48 607497925
tel: +48 58 3481429
fax: +48 58 3481427
skype: krzysiek009

DROGOWY

KAMIL KOWALSKI
kamil@omegacargo.pl

m: +48 607497998
fax: +48 58 3481427
tel: +48 58 3481432


MACIEJ WENCŁAWSKI

maciej@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497927

KURIER

MACIEJ WENCŁAWSKI
maciej@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497927


PATRYCJA ROMEL

patrycja@omegacargo.pl

m: +48 667700611
tel: +48 58 3481429
fax: +48 58 3481427

AGENCJA

LUCYNA
KWIDZINSKA

agencja@omegacargo.pl

m: +48 605500552
fax: +48 58 3481427
tel: +48 58 3481431


ŁUKASZ OKRÓJ

agencja@omegacargo.pl

m: +48 697032578
fax: +48 58 3481427
tel: +48 58 3481431

MAGAZYN

PIOTR SZULCZYK
pit@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497926

FINANSE,
RACHUNKOWOŚĆ

JOANNA ROMEL
joanna@omegacargo.pl

m. +48 509967143
tel: +48 58 3481428
fax: +48 58 3481427

Sąd Rejonowy w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru: KRS 0000333029
NIP 856-181-60-68
REGON 320690037
Kapitał zakładowy 75 000.00 zł w całości wniesiony

BIURO:
ul. Słowackiego 206
80-298 Gdańsk
Polska

Kontakt:
tel.: +48 (58) 3481428…31
fax: +48 (58) 3481427
mob.: +48607497925
e-mail: omegacargo@omegacargo.pl

© 2010 OmegaCargo. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.