RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Omega Cargo sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 206.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1. listownie, na adres siedziby administratora: Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk
2. telefonicznie: (58) 348 14 29
3. elektronicznie, e-mailem:
joanna@omegacargo.pl

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Romel. Można się z ną kontaktować listownie: ul. Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk lub e-mailem: joanna@omegacargo.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli:

– wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (m.in.: pod formularzem kontaktowym) – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (m.in. do stworzenia oferty, wypełnienia zlecenia spedycyjnego, upoważnienia bezpośredniego do odprawy celnej, zawarcia umowy najmu, itp.) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizowany jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (m.in. na podstawie ustawy Prawo przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych lub archiwizacji) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Omega Cargo sp. z o.o. (m.in. marketingu usług, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego; kontaktu, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem; prowadzenia windykacji należności; ewentualnego ustalenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów Omega Cargo sp. z o.o. poprzez m.in. rejestrowanie wizerunku przez stosowany monitoring) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podwykonawcy – podmioty przetwarzające i inni odbiorcy, z którymi współpracujemy: świadczące usługi agencyjne, magazynowe, załadowcze oraz przewozu, agencji celnej, pocztowe, uprawnione do obsługi doręczeń, odbiorcy przesyłek, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, podmioty świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także usługi brokerskie i ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, podmioty, które wspierają Omega Cargo sp. z o.o. w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zapewniające usługi płatnicze oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

 

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Omega Cargo sp. z o.o., uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane.
W przypadku przetwarzania na podstawie:
– wyrażenia zgody – do momentu wycofania zgody,
– wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez okres trwania umowy,
a następnie przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia z niej wynikające, maksymalnie przez 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
– wypełnienia obowiązku prawnego – przez czas określony w tych przepisach,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym:
*marketingu usług oraz kontaktu – do momentu sprzeciwu względem ich przetwarzania,
*prowadzenia windykacji należnych roszczeń; ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń,
*zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia – przez okres maksymalnie 30 dni lub przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
4. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w następujących sytuacjach:
– przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. armatorom w celu realizacji zleceń spedycji);
– przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną; (np. armatorom w celu dokonania tzw. „bukingu kontenera”);
– na podstawie zgody podmiotu danych (np. w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim)
– przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW administrowanych przez Omega Cargo sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce Prywatności:

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu, sprostamy Twoim oczekiwaniom.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem danych jest Omega Cargo sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 206. Dane podawane w formularzu przetwarzane są w celu udzielenia informacji osobie wypełniającej. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Omega Cargo sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji związanej z wypełnieniem formularza oraz prowadzenia czynności związanych z treściami i danymi przekazanymi w formularzu, przez osobę, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: joanna@omegacargo.pl

LOTNICZY

KRZYSZTOF ROMEL
chris@omegacargo.pl

tel: +48 607497925
skype: krzysiek009

PATRYCJA ROMEL
patrycja@omegacargo.pl

tel: +48 667700611

DANIEL GAŁĄZKA
daniel@omegacargo.pl

tel: +48 668550189

MORSKI
I KOLEJOWY

PIOTR SZULCZYK
pit@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497926


MACIEJ WENCŁAWSKI

maciej@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497927

DROGOWY

KAMIL KOWALSKI
kamil@omegacargo.pl

m: +48 607497998
fax: +48 58 3481427
tel: +48 58 3481432


MACIEJ WENCŁAWSKI

maciej@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497927

KURIER

MACIEJ WENCŁAWSKI
maciej@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497927


PIOTR SZULCZYK

pit@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497926

AGENCJA

KAROLINA
FRYZA-WIŚNIEWSKA

agencja@omegacargo.pl

m: +48 697032578
fax: +48 58 3481427
tel: +48 58 3481431

 
KAROLINA JAŚKIEWICZ

agencja@omegacargo.pl

m: +48 605500552
fax: +48 58 3481427
tel: +48 58 3481431

MAGAZYN

PIOTR SZULCZYK
pit@omegacargo.pl

tel: +48 58 3481432
fax: +48 58 3481427
m: +48 607497926

FINANSE,
RACHUNKOWOŚĆ

JOANNA ROMEL
joanna@omegacargo.pl

m. +48 509967143
tel: +48 58 3481428
fax: +48 58 3481427

Sąd Rejonowy w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru: KRS 0000333029
NIP 856-181-60-68
REGON 320690037
Kapitał zakładowy 75 000.00 zł w całości wniesiony

BIURO:
ul. Słowackiego 206
80-298 Gdańsk
Polska

Kontakt:
tel.: +48 (58) 3481428…31
fax: +48 (58) 3481427
mob.: +48607497925
e-mail: omegacargo@omegacargo.pl

© 2010 OmegaCargo. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.